DXG: Đất Xanh bỏ ngỏ kế hoạch chia cổ tức năm 2023

Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Đất Xanh.

Cổ đông DXG đã "đói" cổ tức tiền mặt từ năm 2018 đến nay. Thay vào đó, doanh nghiệp bất động sản thường trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu giá ưu đãi.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG ) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu.

Năm 2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.724 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 172 tỷ đồng, lần lượt đạt 68% và 109% kế hoạch năm đề ra. Tại thời điểm cuối năm 2023, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp là 1.736 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận này, Đất Xanh trích lập quỹ khen thưởng 2%, quỹ phúc lợi 1%, quỹ đầu tư phát triển 2% nhưng không đề cập đến việc chia cổ tức.

Cổ đông DXG đã "đói" cổ tức tiền mặt từ năm 2018 đến nay. Lần gần nhất công ty chia chia cổ tức tiền mặt là năm 2017, với tỷ lệ 500 đồng/cp. Thay vào đó, doanh nghiệp bất động sản thường trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu giá ưu đãi. Thời điểm cuối năm 2017, vốn cổ phần của Đất Xanh đạt 3.032 tỷ đồng thì đến cuối năm 2023 đã tăng gấp đôi, lên mức 6.118 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp, DXG cũng báo cáo cổ đông kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023. Với phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP), công ty đã hoàn tất vào ngày 2/2/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 6.208 tỷ đồng.

Với phương án phát hành 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, công ty cũng đã hoàn tất vào cuối tháng 1/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 7.225 tỷ đồng.

Ngoài 2 đợt phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của DXG cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn để nâng tỷ lệ sở hữu của DXG tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service, mã DXS).

Tuy nhiên theo Đất Xanh, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, Đất Xanh Service đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà DXG dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thay đổi so với phương án ban đầu.

Do đó, DXG chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án đã được thông qua.

Phạm Ngọc

https://mekongasean.vn/dat-xanh-bo-ngo-ke-hoach-chia-co-tuc-nam-2023-post33283.html#33283|zone-highlight-6|1