DXG: Lợi nhuận năm 2023 tăng từ mức cơ sở thấp; kỳ vọng doanh số bán hàng tăng trưởng chậm – Cập nhật

DXG: Lợi nhuận năm 2023 tăng từ mức cơ sở thấp; kỳ vọng doanh số bán hàng tăng trưởng chậm – Cập nhật

  • Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG nhưng tăng giá mục tiêu thêm 2% lên 13.300 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu DXG đã tăng 29% trong 3 tháng qua.

  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc (1) chúng tôi bao gồm dự án Park View vào định giá vì chi phí của dự án bắt đầu được phản ánh trong hàng tồn kho của DXG vào quý 1/2023 (theo DXG) và (2) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024. Những tác động tích cực này bị ảnh hưởng một phần bởi mức định giá thấp hơn đối với mảng môi giới (vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong Báo cáo cập nhật DXS của chúng tôi, ngày 19/05/2023) và số dư nợ vay ròng cao hơn vào cuối quý 1/2023.

  • Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 và 2024 thêm lần lượt 60% và 42% xuống 263 tỷ đồng (+23% YoY) và 349 tỷ đồng (+33% YoY) do chúng tôi giảm dự báo lượng bàn giao tại Gem Sky World (GSW) cũng như các dự báo về mảng dịch vụ môi giới của chúng tôi. Đối với năm 2025, chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thêm 35% xuống 469 tỷ đồng (+34% YoY) chủ yếu do chúng tôi kỳ vọng việc bàn giao Gem Riverside sẽ bắt đầu vào năm 2026 so với năm 2025 như trước đây.

  • Tại ĐHCĐ tháng 5/2023 của DXG, cổ đông đã thông qua phương án (1) phát hành quyền 101,7 triệu cổ phiếu (~16,7% tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại) với giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, chủ yếu sẽ nộp chi phí thuế và nợ cho Hà An (công ty con mà DXG sở hữu 100% và là chủ đầu tư của GSW), và (2) phát hành riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu (9,3% tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại) để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS. Chúng tôi vẫn chưa bao gồm các kế hoạch này vào định giá và dự báo của chúng tôi.

  • Yếu tố hỗ trợ: Các dự án mới mở bán nhanh hơn dự kiến (ví dụ: Gem Riverside & Park View).

  • Rủi ro: Dự án mới mở bán chậm hơn dự kiến; rủi ro pha loãng từ các phương án tăng vốn

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813