🎯 EVF: Còn bay xa!

:pushpin: EVF: đang hướng đến Target 16!

1 Likes

Nhịp này dự lên bao nhiêu bạn ơi?

EVF đang đc đội VFS lái, con này ít nhất lên 24 25 xem xét, với VOL và nến hiện tại thì chưa thấy đỉnh đâu cả.

1 Likes

EVF ít nhất x2

Evf giá này có vào dc k bác