FPT: Chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần FPT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào đầu tháng ba. Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu của FPT IS được vinh danh giải Bạc, giải thưởng ASEAN Digital Awards 2024, lĩnh vực Digital Content. FPT dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 10/4. Năm 2023, doanh thu của FPT ước đạt 52,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1%. FPT tiếp tục mở rộng phạm vi địa lý bằng việc mua lại 3 công ty Mỹ và 1 công ty EU. Cổ phiếu FPT đã tăng 0,77% và đóng cửa ở mức 104.900 đồng/ cổ phiếu vào ngày 7/2 vừa qua.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/fpt-chot-ngay-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/323533.html

11 Likes