Fpt: công tu cổ phần fpt

-Gia tăng hiệu quả hoạt động của CNTT quốc tế
-Tăng trưởng thuê bao internet và nhu cầu thuê trung tâm dữ liệu ( DC) thúc đầy tăng trưởng lợi nhuận ổn định của FPT Telecom
Target ngắn hạn 85
Cổ đông FPT tham gia room để cùng thảo luận nhé: https://bit.ly/3bRXJ6a