Game FHH đã huỷ

Lái và ndt quay lưng HAI. Game FHH đã off.
Chia tay HAI…

1 Likes

Gom chưa đủ nên hủy kèo tập trung vào f và bav hả cụ?

Chắc năm nay tập trung game BAV bác

1 Likes

Thực ra trong 1 năm niêm yết 2 mã tổng hơn tỷ CP cũng hơi kỳ