Gần 79 triệu cp CTX có khả năng bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX ) đã gửi thông báo đến Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam ( CTX ) về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết. Gần 79 triệu cổ phiếu của CTX có khả năng bị hủy niêm yết do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và cổ phiếu không có giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 12 tháng. Cổ phiếu của CTX hầu như không có thanh khoản, giá cổ phiếu CTX đi ngang ở mức 7,600 đồng/ cp và thanh khoản "tắt lịm". CTX đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 8/2022 và giải trình nguyên nhân do ĐHĐCĐ thường niên các năm 2020 và 2021 không thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1 vào ngày 30/06/2023, loạt báo cáo trên đã được công bố nhưng đại hội đã diễn ra bất thành.
Số cổ phần đăng ký tham dự họp là 43.9 triệu cp, chiếm 55.67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/gan-79-trieu-cp-ctx-co-kha-nang-bi-huy-niem-yet-741-1121473.htm

3 Likes