GDA - Định giá vượt xa giá trị thực tế

1 Likes

Còn điểm mua không anh

1 Likes

Định giá còn so với thực tế còn nhiều, Ngắn hạn target 10% ở 33,000đ