Giá đường nhảy múa, cây mía chưa mang lại niềm vui chung

, , , , ,

Doanh nghiệp mía đường tại Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL ) đang có kết quả kinh doanh tốt trong niên độ 2023 - 2024, với doanh thu đạt 471 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng lần lượt 55% và 113% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp mía đường tại Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL ) đang phải đối mặt với sự suy giảm lợi nhuận trong niên độ mới này. Trong khi đó, doanh nghiệp mía đường tại Bình Định ( SBT ) đang đối mặt với áp lực tài chính từ việc ngừng hoạt động một số nhà máy mía đường để tránh thua lỗ trong niên độ mới 2023 - 2024.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/gia-duong-nhay-mua-cay-mia-chua-mang-lai-niem-vui-chung-737-1123351.htm