Giá hàng hóa tăng nghành nào được hưởng lợi?

Mọi người cho em ý kiến ?

Ngành bán lẻ.