Giá hàng hóa tăng tới đâu?

Hàng hóa tăng do đâu mọi người cho ý kiến ?