Giải bài toán nghịch lý 'thừa tiền thiếu vốn'

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, năm 2024, Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5%. Tuy nhiên, để giải quyết nghịch lý "thừa tiền thiếu vốn" trong nền kinh tế, cần phải giải quyết bằng cách thay đổi Luật Đất đai, thị trường tài chính và đầu tư công.
Tăng trưởng tín dụng gần đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm, lãi suất cho vay giảm, các khoản vay cũ vẫn chịu lãi suất cao. Doanh nghiệp Việt Nam chịu lãi suất quá cao so với các đối thủ cạnh tranh trên thế giới và trong khu vực, kéo dài trong suốt nhiều năm trời.

Thông tin chi tiết: https://nhadautu.vn/giai-bai-toan-nghich-ly-thua-tien-thieu-von-d83636.html

4 Likes