GIAI ĐOẠN SIÊU KIẾM TIỀN của THỊ TRƯỜNG LÀ NGAY BÂY GIỜ , BÂY GIỜ