GIAI ĐOẠN TÀU LƯỢN CỦA VNINDEX|CÁC MÃ BLUECHIP là VÀNG!