Giải trình chênh lệch LNST Quý IV năm 2023

20240130%20-%20DXG%20-%20Giai%20trinh%20chenh%20lech%20quy%2004_2023.pdf