Giằng co 1500 điểm - tăng tiếp hay nghỉ ngơi?

, , , , , , , , ,

Em gửi Anh Chị nhận định thị trường cuối phiên