Giang ho nop don ve vuon

Giang hồ hiểm ác
Sống ngơ ngác cho lành

tìm hiểu sao THD từ 2x.x lên 200, DGW từ 1x.x lên 150…thì sẽ hiểu HAP liền!!!

ngơ ngác

co-the-giang-ho

ngơ ngác…

e lính mới hóng hớt bác ơi

hapaco có vẹo gì mà đòi so sánh với THD & DGW

Thế mới ngơ ngác