Giao dịch bất động sản của người từ 15 đến dưới 18 tuổi?

Một số tổ chức công chứng không đồng ý công chứng việc từ chối nhận di sản thừa kế hoặc giao dịch tặng cho bất động sản của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Năng lực pháp luật là khả năng nắm giữ, thụ hưởng và chuyển giao quyền lợi, mà về nguyên tắc là không bị hạn chế và như nhau đối với mọi người, trừ khi luật có quy định khác.
Tuy nhiên, khi xác lập và thực hiện giao dịch liên quan đến bất động sản, thì chủ thể cần phải đáp ứng điều kiện kèm theo là: có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/giao-dich-bat-dong-san-cua-nguoi-tu-15-den-duoi-18-tuoi-4266-1123789.htm