Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

18.-GiayXacNhanThamDuDHDCDTN2024-Web-04.04.2024.pdf