GVR đẩy mạnh thực hiện đồng bộ chuyển đổi số

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ( VRG ) đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. VRG đã làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về công tác chuyển đổi số vào ngày 21/ 8/2023. Tập đoàn đang có kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực hoạt động và vận hành hiệu quả hệ thống họp trực tuyến, nâng cấp và phát triển các phần mềm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý. Hệ thống Quản lý văn bản của Tập đoàn kết nối với Trục liên thông văn bản của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Trục liên thông văn bản quốc gia. VRG cũng tiếp tục triển khai, nâng cấp và cải thiện giao diện phần mềm Văn phòng điện tử eOffice tại Công ty mẹ - Tập đoàn, tích hợp tính năng Ký số vào Hệ thống Quản lý văn bản và triển khai tập huấn Hệ thống Quản lý văn bản ( đợt 3 ) cho các đơn vị thành viên và khoảng 70 đơn vị sử dụng eOffice Tập đoàn trên thiết bị thông minh.

Thông tin chi tiết: http://tapchicaosu.vn/2024/02/09/vrg-day-manh-thuc-hien-dong-bo-chuyen-doi-so/

6 Likes