GVR mục tiêu năm 2022

GVR đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 29.707 tỷ đồng và 6.480 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận trước thuế của riêng công ty mẹ lần lượt là 4.460 tỷ đồng và 2.310 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 5%.

Theo GVR, trong năm 2022 này, Tập đoàn đặc biệt tiếp tục rà soát, tính toán và cân đối các nguồn thu khác từ hoạt động thoái vốn ngoài ngành như tiếp tục thoái vốn mã cổ phiếu VRG của CTCP Phát triển Đô thị và KCN Cao su Việt Nam, đồng thời bán cổ phiếu thưởng của mã cổ phiếu SIP của Đầu tư Sài Gòn VRG. Hiện GVR đang nắm giữ 15,5% vốn tại VRG và 1,48% SIP.

GVR cũng tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết, tiếp tục dừng, giãn đầu tư những hạng mục chưa thật sự cần thiết, nguồn vốn cân đối được tập trung trả nợ vay ngân hàng để giảm áp lực tài năm 2022 Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp / cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự án Nam Tân Uyên / An Điền mở rộng tại tỉnh Bình Dương, dự án Hiệp Thạnh tại tỉnh Tây Ninh…)


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 25.5 ngày 30/5/2022
Trạng thái: Nắm giữ