Hải Dương đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công 2023 đạt trên 95% chỉ tiêu

Hải Dương đã giải ngân được trên 2.700 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đạt tỷ lệ 32,4% theo kế hoạch ( 8.400 tỷ đồng ). Tỉnh quyết tâm bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Năm 2023, Hải Dương đã bố trí 838 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng của 10 dự án giao thông. Các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án để làm căn cứ phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2023 còn lại theo đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/hai-duong-dat-muc-tieu-giai-ngan-von-dau-tu-cong-2023-dat-tren-95-chi-tieu-post334327.html