Hải quan kiểm soát chặt doanh nghiệp gian lận, ngăn thất thu thuế

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ khâu thông quan, sau thông quan, ngăn tình trạng doanh nghiệp gian lận để hưởng mức thuế thấp thông qua hành vi khai sai trị giá, mã số, khai ngụy trang tên hàng. Việc gian lận thuế thông quan qua khai báo sai trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu vẫn diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp.
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5739/ TCHQ - TXNK yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 425.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới 10 tháng đầu năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lũy kế từ ngày 1/1 - 31/10/2023, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 302.394 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/hai-quan-kiem-soat-chat-doanh-nghiep-gian-lan-ngan-that-thu-thue.htm