Hạn chế tối đa chồng chéo và trùng lặp trong công tác thanh tra

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã gửi văn bản hướng dẫn xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, tiếp công dân ( TCD ), giải quyết khiếu nại, tố cáo ( KNTC ), phòng, chống tham nhũng ( PCTN ), tiêu cực năm 2024 cho các sở, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung kế hoạch thanh tra năm 2024 phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, cụ thể, tập trung các ngành, lĩnh vực được xã hội quan tâm; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; gắn với công tác giải quyết KNTC, công tác PCTN, tiêu cực và thực thi chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực ở các ngành, địa phương.

Thông tin chi tiết: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/han-che-toi-da-chong-cheo-va-trung-lap-trong-cong-tac-thanh-tra-217807.html