Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 1.400 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 217/ KH - UBND triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn theo Quyết định số 338/ QĐ - TTg ngày 03/ 4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Hậu Giang được giao thực hiện 1.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn này. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện 1.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu có trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thông tin chi tiết: https://congly.vn/hau-giang-dat-muc-tieu-den-nam-2030-hoan-thanh-1-400-can-nha-o-xa-hoi-406139.html