Hầu hết khoản vay của Vạn Thịnh Phát được SCB giải ngân trước và hợp thức hoá sau

Một số khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB đã được giải ngân khi hồ sơ vay vốn chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền, 684 khoản vay chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Trong quá trình rút vốn từ SCB, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa các khoản vay, bao gồm tạo lập khách hàng vay vốn khống, thuê/ nhờ người đứng tên tài sản, tạo lập hồ sơ vay vốn khống và đưa tài sản đảm bảo được định giá trị để tạo ra một bộ hồ sơ đúng như quy định nhằm che giấu, đối phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, trong 1.284 khoản vay của bà Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn dư nợ, có 201 khoản vay/ 169 khách hàng, hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại Ngân hàng SCB. Các khoản vay tương ứng với số tiền giải ngân là hơn 10.398 tỷ đồng, nay còn tổng số nợ hơn 11.686 tỷ đồng ( gồm: 261.588 tỷ đồng nợ gốc, 121.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/hau-het-khoan-vay-cua-van-thinh-phat-duoc-scb-giai-ngan-truoc-va-hop-thuc-hoa-sau-2023111912916363.htm