Hestia của ông Lã Giang Trung báo lãi đầu tư chứng khoán giảm 96% trong năm 2022

Công ty cổ phần Hestia ( Mã: HSA ) đã thoái gần hết danh mục đầu tư cổ phiếu với trị giá trên 28 tỷ đồng trong năm 2022. Trong năm đó, công ty ghi nhận doanh thu tài chính 3,8 tỷ đồng, giảm 91% so với năm 2021, chủ yếu đến từ lãi kinh doanh chứng khoán, chiếm 2,7 tỷ đồng, lãi phái sinh 890 triệu đồng và lãi tiền gửi, tiền cho vay 284 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm 71% về 2 tỷ đồng, trong đó lỗ kinh doanh chứng khoán chiếm 1,1 tỷ đồng, lãi tiền vay 714 triệu đồng, lỗ phái sinh 479 triệu đồng. Tổng tài sản đạt 288 tỷ đồng tại cuối 2022, giảm 2% qua 1 năm. Ông Lã Giang Trung là cổ đông lớn nhất với sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng với gần 61% vốn.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/hestia-cua-ong-la-giang-trung-bao-lai-dau-tu-chung-khoan-giam-96-trong-nam-2022-20231121171042499.htm