Hết thời ép mua bảo hiểm khi vay vốn ngân hàng

Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành Thông tư 67 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm với nhiều nội dung mới, trong đó có cấm tổ chức tín dụng tư vấn, giới thiệu, chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trước và sau giải ngân vốn vay; tăng xử phạt; thiết lập quầy bảo hiểm riêng. Quy định này sẽ góp phần giúp người dân không bị "ép" mua bảo hiểm, từng bước minh bạch thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 113.400 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2022. Số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57.100 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp với tổ chức hoạt động đại lý để kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếu nại của bên mua bảo hiểm liên quan việc tư vấn của nhân viên tổ chức hoạt động đại lý và xử lý vi phạm ( nếu có ).

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/het-thoi-ep-mua-bao-hiem-khi-vay-von-ngan-hang-188231121062813842.chn