Hhs là cp duy nhất cổ tức tm 6% giá dưới 10

Trên sàn duy nhất còn cổ phiếu HHS giá dưới 10 mà làm ăn có lãi. Chi trả cổ tức TM 2020: 4% và 2021: 6%.
Hoạt động 2 lĩnh vực chính: BĐS và độc quyền bán xe đầu kéo của Mỹ tại VN.