Hịch Chứng Sĩ... F0 đâu cả rồi ạ!

Hỡi anh em F0! :love_letter: :love_letter: :love_letter:
Chúng ta muốn 1300 - 1900, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, đội SS càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp thóc ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà all-in tất cả, chứ nhất định không chịu mất mất thóc, nhất định không chịu call-Margin.
Hỡi anh em F0! :bomb: :bomb:
Chúng ta phải đứng lên!photo1608517202070-1608517202350816890601 là F0 thì phải đứng lên múc cổ, cứu index. Ai có cash dùng cash. Ai có margin dùng margin, không có margin thì dùng BDS, vàng, lô đề. Ai cũng phải ra sức múc cổ cứu Index
Hỡi anh em F0, Fn
Giờ múc cổ đã đến
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm
Index chiến thắng vượt 1200 muôn năm :purple_heart:

1 Likes

thôi , :))