Hình xăm của anh em là gì?

1 Likes

:face_with_head_bandage: 28/1/2021 - Bài thi học kỳ khóa Chứng sĩ năm thứ nhất

FLC thì cũng bình thường thôi. ROS chắc chỉ thua mỗi VSP ngày xưa.

ROS tuần sau phi về 5

1 Likes