Hỗ trợ nhà ở trên 100.000 hộ nghèo, cận nghèo: Phấn đấu giải quyết trọn vẹn

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề xuất với Bộ Tài chính để giải quyết các kiến nghị của cử tri về chương trình giảm nghèo bền vững. Ông nhấn mạnh rằng đến năm 2030, sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà dột nát, nhà tạm. Đại biểu Đỗ Thị Lan ( đoàn Quảng Ninh ) đã nêu vấn đề nhiều cử tri của các địa phương quan tâm, đó là chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã thực hiện được hơn nửa giai đoạn. Đại biểu đề nghị các bộ có liên quan cần có những giải pháp cụ thể để giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Trong chương trình giảm nghèo đa chiều nhiệm kỳ này, bố trí 4.000 tỷ để tập trung giải quyết trên 100.000 căn nhà người nghèo ở 74 huyện nghèo.

Thông tin chi tiết: https://dansinh.dantri.com.vn/ho-tro-nha-o-tren-100-000-ho-ngheo-can-ngheo-phan-dau-giai-quyet-tron-ven/