Hôm nay đã chính thức rời hàng IJC GVR VND, APG

Hẹn các bạn vào dịp tới , hôm nay kéo quá sẽ hơi mệt a