Hơn 13 tỷ đồng thuê tư vấn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư KDL quốc gia Đankia - Suối Vàng 4 ngàn ha

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu thẩm định dự toán kinh phí thuê tư vấn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng quy mô lên đến 4 ngàn ha. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính nghiên cứu báo cáo, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 25/11. UBND huyện Lạc Dương đề nghị xin cấp kinh phí thực hiện hơn 13.3 tỷ đồng, trong đó bao gồm các khoản chi phí cần thực hiện, khối lượng, thời gian thực hiện, số lượng, trình độ, thời gian làm việc, mức lương chuyên gia. Tuy nhiên, Sở Tài chính cho biết không có ý kiến đối với kinh phí nêu trên. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, xác định rõ các nội dung, yêu cầu về lập chủ trương đầu tư và số kinh phí cần thiết để thực hiện hồ sơ thu hút đầu tư vào khu du lịch.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/hon-13-ty-dong-thue-tu-van-lap-ho-so-de-xuat-chu-truong-dau-tu-kdl-quoc-gia-dankia-suoi-vang-4-ngan-ha-4222-1123953.htm