"Hose ai khóa lệnh em không vào !"

Đen_nhà em có ■■■