HQC được hưởng lợi từ gói kích thích 800.000 tỷ

HQC hưởng lợi lớn từ gói kích thích 800.000 tỷ của Chính phủ.