HSA đính chính không có kế hoạch đầu tư vào Nakydaco

Công ty CTCP Hestia ( UPCoM: HSA ) đã thông qua tờ trình mới thay thế cho tờ trình Thông qua các khoản đầu tư do sai sót trong quá trình công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023. Ban đầu, HSA dự kiến đầu tư vào 6 công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng sau đó đã ghi dư khoản đầu tư CTCP Dầu thực vật Tân Bình do sai sót trong việc tiếp nhận thông tin và công bố tài liệu. HSA cũng gửi lời xin lỗi đến CTCP Dầu thực vật Tân Bình và công bố nội dung tờ trình thay thế tờ trình sai sót.
Mục 6 được đổi thành các khoản đầu tư khác với nội dung trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT Công ty sẽ quyết định việc đầu tư, góp vốn, hợp tác kinh doanh vào các đơn vị trong phạm vi thẩm quyền quyết định. Công ty của ông Lã Giang Trung dự kiến đầu tư hơn 359 tỷ đồng để sở hữu 6 công ty nông nghiệp.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/hsa-dinh-chinh-khong-co-ke-hoach-dau-tu-vao-nakydaco-737-1123600.htm