HTC : Mục tiêu 60 đến hết 2022

HTC sẽ được định giá 60 sau khi dự án bán.
z2945993622953_0f470ed4e13e8aba7fe4cefc67045285