HVN Hàng không trở lại. Cất cánh bay cao năm 2022

Khi mà mở cửa trở lại, du lịch cũng như di chuyển đi lại cả nước, thì HVN là một cổ phiếu nắm giữ dài hạn trong năm 2022. Break khỏi xu hướng tích lũy nên kỳ vọng ngắn hạn về đỉnh cũ, tiếp nối bay cao về cuối năm 2022.