---IDJ các thông tin liên quan---

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đăng ký mua 1 triệu cp của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam với mục đích đầu tư tự doanh từ ngày 15/11-15/12/2022. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của APS tại IDJ sẽ tăng từ 8.9% (tương đương 15.4 triệu cp) lên 9.47% (tương đương 16.4 triệu cp).

Về tình hình kinh doanh, tại BCTC hợp nhất quý 3/2022, lũy kế 9 tháng đầu năm, IDJ đạt doanh thu thuần hơn 647 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (đạt 462 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ).

Tuy nhiên, do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng mạnh so với cùng kỳ, lợi nhuận trước và sau thuế của IDJ lần lượt đạt hơn 160 tỷ đồng (giảm 8%) và gần 127 tỷ đồng (giảm 9%).

Năm 2022, IDJ đặt mục tiêu doanh thu 1,949 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 434 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được hơn 29% kế hoạch lợi nhuận năm.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 6.3 ngày 23/11/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804