IJC target 60 cuối năm 2021

IJC nay test lại 30 thành công, tuần sau phi mạnh, con hàng BDS có FA +TA ngon nhất tam sàn chưa tăng. Target 60.

BCM thoái sạch IJC thì nó còn lên nhanh hơn :v

IJC không thể thấp hơn IDC, IDJ được

Các anh lái lại đạp ijc về tham chiếu 30.40 dã man thật.