Inforgraphics: Ngành Thuế và Hải quan nộp ngân sách gần 2 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/3/2024, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 5,5 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng; cơ quan hải quan đã thực hiện 252 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 78,9 tỷ đồng.

Văn Chung

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/inforgraphics-nganh-thue-va-hai-quan-nop-ngan-sach-gan-2-nghin-ty-dong-qua-thanh-tra-kiem-tra-148163.html