KBC hoàn tất phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với cổ phiếu KBC từ MUA xuống TRUNG LẬP, do cổ phiếu đã tăng 37% kể từ báo cáo gần nhất phát hành vào ngày 26/5/2021, vượt giá mục tiêu 44.100 đồng/cp. Bên cạnh đó, KBC gần đây đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (tương đương 21,3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) tại mức giá 34.096 đồng/cp với thời gian giới hạn chuyển nhượng 1 năm có thể tạo ra rủi ro pha loãng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong ngắn hạn.