Kế hoạch tăng doanh thu cho Apax English của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ

Công ty giáo dục Egroup đã hoàn thành giai đoạn 1 phục hưng hoạt động kinh doanh tại khu vực phía Bắc và đã mở trở lại 38 trung tâm, trong đó có 2 trung tâm tại TP HCM và 36 cơ sở ở phía Bắc với tổng số 11.000 học viên. Apax English đang tập trung vào nâng cao chất lượng giáo viên và từng bước cung cấp lại dịch vụ cho phụ huynh đã đóng phí để đưa con em đi học trở lại với quan điểm "nâng cao chất lượng", tập trung vào chất lượng giáo viên. Trong 50.000 học sinh còn lại ( thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng ), theo ông Nguyễn Ngọc Thủy, với lượng giáo viên hiện tại chỉ đủ cung cấp cho 11.000 học sinh. Apax English có 120 trung tâm trên cả nước với khoảng 60.000 học sinh theo học.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/ke-hoach-tang-doanh-thu-cho-apax-english-cua-ong-nguyen-ngoc-thuy-20231121123932236.htm