Kéo V xả F

Căng nhỉ cứ V nó kéo để làm xanh rồi xả mạnh F…có vẻ căng nhỉ

Nhường hết INdex cho VHM VCB VNM

Hay qua a Q ơi