Khai mở “mỏ vàng” dữ liệu phát triển kinh tế số

Một số chuyên gia cho rằng dữ liệu là một yếu tố sản xuất mới, giống như đất đai và vốn, và khai thác nguồn "đất đai" này bằng công nghệ số sẽ tạo ra giá trị mới và sự tăng trưởng kinh tế số. Theo các chuyên gia, dữ liệu là "dầu mỏ", nguyên liệu cho nền kinh tế số. Phát triển kinh tế số chính là phát triển kinh tế xanh vì không tiêu thụ nhiên liệu như nền kinh tế truyền thống.
Phát triển kinh tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số và phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số, dữ liệu để tạo ra những mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/khai-mo-mo-vang-du-lieu-phat-trien-kinh-te-so.htm

4 Likes