Khi 1 Cổ Phiếu tăng giá, làm sao để biết được đâu là Cổ phiếu rác?

Khi 1 Cổ Phiếu tăng giá, làm sao để biết được đâu là Cổ phiếu rác?

Khi xuất hiện nhiều các khoản mục đáng ngờ trên báo cáo tài chính như: Doanh Nghiệp phân bổ tài sản quá lớn vào 2 khoản mục (1) Phải thu ngắn hạn và (2) Đầu tư tài chính dài hạn mà không có thuyết minh rõ ràng

Ở bảng cân đối kế toán, khoản mục Phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng quá lớn so với Tài sản ngắn hạn, hay nói cách khác, trong công ty không có gì khác ngoài khoản phải thu! Cho nên, ngoại trừ nhóm ngân hàng, chúng ta nên thận trọng với những DN cho những DN khác vay quá nhiều. Đặc biệt là cho những DN bé, không tên tuổi, những DN lạ vay. Quả thực là điều bất thường khi chúng ta không hề biết được tiền của Doanh Nghiệp ấy đi đâu, có đi vào đầu tư thật hay không. Hay Doanh Nghiệp đang cố che giấu điều gì?

Các khoản phải thu nhập nhằng dưới những cái tên như: “đối tượng khác”,…. Do vậy chúng ta nên thận trọng với những DN có tình hình tài chính bất thường.

Ví dụ chi tiết tại Youtube: Buôn Chuyện Tài Chính!