Khối ngoại bán ròng kỷ lục trong năm 2021 tại Việt Nam là do... Tesla và Tiền Điện Tử