Không nên dừng việc cổ phần hóa doanh nghiệp vì những "vùng xám"

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đã chia sẻ tại tọa đàm "Chính sách, pháp luật cổ phần hóa - những vấn đề đặt ra" rằng, mặc dù cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn những "vùng xám", nhưng không nên dừng lại. Tiến trình cổ phần hóa tạo ra sức sống mới cho một bộ phận các doanh nghiệp nhà nước. Năm 2021 ghi nhận 4 doanh nghiệp cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 333 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 196 tỷ đồng. Năm 2022, bổ sung 01 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/10/khong-nen-dung-viec-co-phan-hoa-doanh-nghiep-vi-nhung-vung-xam-768-1115216.htm