Kịch bản cổ phiếu thép cuối năm. Hết điểm mua dài, xuất hiện điểm lướt ngắn hạn

XANH KHÔNG ĐUA, ĐỎ PHẢI MÚC…BẮT THÉP XEM GẤP !

Cập nhật vị thế nhóm cổ phiếu thép. Lực cầu 3 tuần gần nhất tích lũy trong biên trung hạn tích cực. Điểm mua trung hạn đã bỏ lỡ nhưng lướt ngắn hạn sẽ xuất hiện trong nhịp rung lắc hiện tại. Anh chị quan tâm nhóm thép tham khảo một số điểm vào cổ phiếu thép khỏe. Chúc ace cuối tuần vui vẻ

HSG HPG VGS TLH

Video phân tích chi tiết: